Сертифікати якості МІКРОТЕХ

Вимірювальний інструмент від вітчизняного виробника

 

 Интервью главного технолога ЧНПП "МИКРОТЕХ"Про основні напрями діяльності підприємства розмовляємо з головним технологом НВП «МІКРОТЕХ®» Валерієм Володимировичем Колосовим, з яким зустрілися біля стенда підприємства на X Спеціалізованій виставці «Машинобудування. Металургія. Металообробка-2009» у Харкові.

 

 


 

- Валерію Володимирови­чу, Ваше підприємство знане в Україні, є постійним учасником великих виставок та промислових форумів. Як вдалося підприємству здобути лідерські позиції на вітчизняному ринку?

 

- НВП «МІКРОТЕХ®» створене в 1995 році в Хар­кові провідними техноло­гами-інструментальниками космічної промисловості, тож самі розумієте, що наші стартові позиції мали солідне підґрунтя. Використовуючи досвід провідних спеціалістів і постійно нарощуючи потуж­ності, підприємство поступо­во збільшувало асортимент своєї продукції, обсяги робіт, кількість робочих місць і здо­було авторитет у замовників та чільне місце на ринку. Сьо­годні підприємство виробляє іа європейською системою якості 15О 9001:2000 понад 3000 типорозмірів промисло­вого інструменту, оснащення і лабораторного устаткування під власною торговою мар­кою. Наприклад, на сьогодні у Державний реєстр України внесено 26 типів мікрометрів нашого виробництва. Один із них — двометровий — у книзі рекордів України. Погодьте­ся, це серйозний показник.

 


 

 - Валерію Володимиро­вичу, Ваше підприємство модернізує діюче облад­нання. Чим зумовлена така потреба? Чи не простіше замінити його новим?

 

-  Середній вік технологіч­ного і контрольно-вимірю­вального устаткування на українських підприємствах перевищує ЗО років, і цей факт змусив нас впровадити новий напрям у діяльності підприємства. Для всіх українських підприємств актуальною нині є еконо­мія засобів на закупівлю обладнання, а, крім того, модернізація верстатного і лабораторного устаткування має очевидні переваги:  старі станини (верстатів і приладів) забезпечуїоть ста­більну точність параметрів завдяки природному старін­ню металу і мають переваги над станинами сучасного устаткування; сертифіковані засоби вимірювальної техніки випуску 2009 р., якими вико­нують контроль при модерні­зації, гарантують якість і кон­курентоспроможність про­дукції, що модернізується; використання заводом його природно зістарених ста­нин у поєднанні з доступними (українського виробництва) сертифікованими засобами вимірювань лінійних пере­міщень гарантує найкращий технічний результат за міні­мальних витрат.

 


 

Що пропонує Ваше підприємство своїм замовникам?

 

— Підприємство «МІКРОТЕХ® » з жовтня 2008 року працює у власному сучасному лабораторно-виробничому комплексі. Останнім часом ми у 2,5 разу збільшили свої виробничі потужності і вико­нуємо широкий спектр робіт з виготовлення промислового вимірювального інструмен­ту та надання послуг з його обслуговування, а саме:акредитована Держстан­дартом України метроло­гічна лабораторія калібрує вимірювальний інструмент як для власного виробниц­тва, так і для сторонніх організацій; на виробничих ділянках виконуються гарантійне і сервісне обслуговування нашої продукції, що є в екс­плуатації у замовника; наші служби головного технолога і головного мет­ролога модернізують старі моделі верстатів, мікроскопів, вимірювальних машин і оптиметрів шляхом встанов­лення нових шкал, мікронних індикаторів, субмікронних і нанометричних систем; завдяки підтвердженій європейській якості при помірній українській ціні 1200 промислових підпри­ємств і понад 100 академіч­них, галузевих і учбових інститутів, випробувальних і метрологічних центрів успіш­но застосовують вимірювальний, різальний інструмент, устаткування і прецизійне оснащення українського виробництва «МІКРОТЕХ®»

Телефони МІКРОТЕХ

Курс


Виставки 2017

Control Stom Kielce (Poland) 28-30 March 2017 STAND HALL FControl-2017 Stuttgart (Germany) 9-12 May, 2017. STAND 7220/3Машинобудування. Металургія - 2017